V osrednjem delu Poljanske doline je bila v letu 1994 ustanovljena Občina Gorenja vas – Poljane. Občina danes obsega 153 km2 in ima 73 naselij, 1982 hiš in 7.390 prebivalcev. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so pridobivanje in obdelava naravnega kamna ter lesa, proizvodnja izdelkov iz umetnih mas, gostinstvo, gozdarstvo in turizem.  Naselje Hotavlje je znano po obdelavi marmorja. Infrastrukturno je občina zelo zahtevna, saj po njenem ozemlju poteka 31 km državnih cest, 116 km lokalnih cest, 253 km javnih poti in 369 km občinskih cest.

Poljanska dolina je dobila ime po naselju Poljane, rojstnem kraju Ivana Tavčarja. Upravno središče je naselje Gorenja vas, ki je nastalo z združitvijo manjših vasi na obeh bregovih Sore, danes pa vse bolj dobiva trške značilnosti. 

Kraje Poljanske doline zaradi naravnih lepot povezuje slogan Raj pod Blegošem. Sprehajalne in kolesarske poti ter domače dobrote privabljajo obiskovalce na turistične kmetije, ki jih razvijajo že od sedemdesetih let. Središče turizma je v okolici smučišča Stari vrh.Več o občini: www.obcina-gvp.si

V sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja vas-Poljane« potekata v občini dva povezana projekta in sicer:

  • Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas,
  • Gradnja primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija –Gorenja vas

 Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas

 

Izvedba investicije obsega posodobitev in razširitev Čistilne naprave Gorenja vas, in sicer iz zmogljivosti 1.000 populacijskih ekvivalentov (PE) na zmogljivost 3.100 populacijskih ekvivalentov (PE), izdelavo vse potrebne dokumentacije, pridobitev potrebnih dovoljenj, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in izvedbo vseh del vezanih na predmetno javno naročilo oz. tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas obsega prenovo obstoječih objektov, gradnjo nove biološke stopnje, vgradnjo sejalne naprave za sprejem gošč iz greznic, gradnjo zbirnega bazena za sprejem gošč iz greznic, zbirnega bazena za odvečno biološko blato, strojnega zgoščanja odvečnega blata, pripadajočo komunalno infrastrukturo s potrebnimi cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, opremo meritve, nadzor, telemetrijo, spremljanje in vodenje procesov čiščenja.

 Gradnja primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas

 

Kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas obsega projektiranje ter izgradnjo primarnega kanala kanalizacijskega sistema v naseljih Trebija, Podgora, Hotavlje in dela Gorenje vasi, vključno z navezavo na že zgrajeni javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, ki se zaključuje na ČN Gorenja vas. Za kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas je potrebno zgraditi vse primarne in sekundarne kanalizacijske kanale ter pripraviti vse potrebne odcepe za hišne priključke. Kanalizacijski sistem Trebija - Gorenja vas sestavljajo naslednji primarni kanali

  • kanalizacijski sistem Trebija skupne dolžine cca 0,572 km,
  • kanalizacijski sistem Trebija – Podgora skupne dolžine cca 2,571 km, vključno s črpališčem Trebija 1, Trebija 2 in Podgora,
  • kanalizacijski sistem Hotavlje skupne dolžine cca 2,136 km in
  • kanalizacijski sistem Hotavlje – Gorenja vas skupne dolžine cca 1,661 km.


Skupna dolžina primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas znaša priližno 6,94 km.

Vzporedno z gradnjo primarnega kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas mora izvajalec zgraditi tudi sistem na nadzor, krmiljenje, telemetrijo in alarmiranje, ki mora biti kompatibilen z obstoječim naročnikovim sistemom.

Kanalizacijski sistem mora odvajati komunalne odpadne vode v smeri dolvodno proti že zgrajenem kanalizacijskemu javnemu sistemu Gorenja vas, kateri se zaključuje na ČN Gorenja vas, kjer se odpadne vode ustrezno očistijo in nato odvajajo v Poljansko Soro.
Vrednost investicije

 

1. Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas

Pogodbena vrednost:

  • za projektiranje in izvedbo posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 911.719,48 EUR brez DDV
  • za strokovnega nadzora za posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas zanaša 12.581,73 EUR brez DDV


2. Gradnje primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas

Pogodbena vrednost:

  • Za projektiranje in izgradnjo primarnega kanala i kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas znaša 1.249.820,87 EUR brez DDV
  • strokovni nadzor za izvedbo primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas znaša 18.533,40 EUR


Skupna pogodbena vrednost za oba zgoraj navedena projekta skupaj s strokovnim nadzorom zanaša 2.192.655,48 EUR brez DDV-ja.© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011