Reka Sora večino svojih voda črpa z bregov Škofjeloškega hribovja. Njena izvorna kraka, Poljanska in Selška Sora, se pri Škofji Loki združita v eno reko, ki nato teče po južnem obrobju Sorškega polja in se pri Medvodah izliva v Savo, najdaljšo slovensko reko. Za regijo so značilne obilne padavine, zato so vode izdatne, svet pa je pretežno nagnjen in nepropusten. Značilna so hitra in velika nihanja vodostaja, pogoste poplave in hudourniki. Sorško polje ima največje zaloge podtalnice v Sloveniji, ki pa jo zaradi neurejenega kanalizacijskega sistema ogrožajo odplake.

Z namenom celovitega urejanja stanja odpadnih voda v porečju Sore so se povezale vse občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore je del regionalnega projekta Ureditev porečja Sore, ki predstavlja prvo večje sodelovanje občin na tem območju. Skupen interes so potrdile s podpisom pisma o nameri leta 2006 in podpisom medobčinskih pogodb v letu 2007.

Osrednji cilj regionalnega projekta je dolgoročna ureditev stanja v porečju Sore z zanesljivo oskrbo gospodinjstev s kakovostno pitno vodo ter zaščita okolja, predvsem podtalnice in vodotokov. Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore zajema nadgradnjo kanalizacijskega sistema in pripadajočih objektov ter čistilnih naprav.

Operacija se izvaja v okviru štirih projektov: 

  1. Projekt Občina Škofja Loka
  2. Projekt Občina Gorenja Vas – Poljane
  3. Projekt Občina Železniki
  4. Projekt Občina Žiri


Operacija se je začela izvajati po pridobitvi odločbe o dodelitvi sredstev Kohezijskega sklada v novembru 2009, zaključena pa bo predvidoma do decembra 2014.

Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.
Kontaktna oseba za informacije o izvajanju operacije:

Jernej Tavčar Mestni trg 15 T: 04 511 23 00 E: obcina@skofjaloka.si
Občina Škofja Loka 4220  Škofja Loka F: 04 511 23 18 E: dialog@dialog-si.net

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011