Cilj operacije je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Sore z izgradnjo in izboljšavo kanalizacijskih sistemov ter posodobitvijo in razširitvijo čistilnih naprav v občinah na Škofjeloškem:

 • gradnja kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 23,39 km (od tega 12,78 km v občini Škofja Loka, 6,94 km v občini Gorenja vas – Poljane ter 3,67 km v občini Žiri),
 • gradnja nove čistilne naprave v Retečah (2.400 PE), posodobitev in razširitev čistilnih naprav v občinah Gorenja vas – Poljane (na 3.100 PE), Železniki (na 4.500 PE) in Žiri (na 6.000 PE) ter posodobitev, rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave Škofja Loka (45.600 PE),
 • izgradnja 6 razbremenilnikov vode, 3 razbremenilnih in 2 zadrževalnih bazenov ter 7 črpališč v občini Škofja Loka,
 • izgradnja 4 črpališč v občini Gorenja vas – Poljane.
   

Koristi, ki jih operacija prinaša občanom:

 • na kanalizacijo bo na novo priključenih 8.532 prebivalcev,
 • na čistilne naprave bo na novo priključenih 9.476 PE iz gospodinjstev, industrije in negospodarstva,
 • izboljšanje celotnega stanje kanalizacijskih sistemov ter učinek čiščenja odpadne vode za vse prebivalce, ki so že priključeni na čistilne naprave,
 • dvig kakovosti življenjskih pogojev,
 • izboljšanje zdravstvenega stanja (zmanjšanje potencialnih možnosti okužb in zastrupitev).
   

Koristi, ki jih operacija prinaša naravnemu in družbenemu okolju:

 • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
 • izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti,
 • izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega razvoja območja,
 • celovit razvoj podeželja,
 • večji razvoj podeželskega turizma.
   

 © Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011