S pomočjo evropskih sredstev do čistejšega okolja za prebivalce na Škofjeloškem (11.01.2012)

Župani občin na Škofjeloškem predstavili vsebino in potek skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore

Na današnji skupni novinarski konferenci občin na Škofjeloškem so župani, mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Janez Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Janez Ferlan, podžupan Občine Železniki v začasnem opravljanju funkcije župana, in mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri, predstavili obseg, cilje in koristi ter predviden potek skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Namen operacije, ki predstavlja prvo večje sodelovanje občin na tem območju, je optimalna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Nove naložbe prinašajo številne koristi sedanjim in prihodnjim generacijam prebivalcev na Škofjeloškem, izvedba projektov pa je zahtevna tako s finančnega kot gradbenega vidika. Investicijska vrednost projektov za vse štiri občine skupaj je ocenjena na dobrih 29,6 milijona evrov, v višini 15,6 milijona evrov pa bo sofinancirana iz Kohezijskega sklada EU. Več o vsebini projektov, poteku izvedbe in vsa aktualna obvestila so odslej na voljo na spletni strani operacije www.porecje-sore.si, ki so jo prav tako predstavili na današnji novinarski konferenci.

Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore obsega izgradnjo in izboljšavo primarnih kanalizacijskih sistemov v skupni dolžini dobrih 23 km s pripadajočimi objekti, gradnjo nove ter posodobitev, razširitev in nadgradnjo obstoječih čistilnih naprav. Pomen operacije je velik tako z okoljskega vidika kot z vidika zagotavljanja bolj kakovostnega življenja prebivalcev in nadaljnjega razvoja škofjeloškega območja. Izvedba projektov bo imela pozitivne učinke na okolje, saj bo pomenila zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in tako pripomogla k izboljšanju kakovosti površinskih in podzemnih voda ter ohranjanju naravnih virov in biotske raznolikosti.

Naložbe v novo komunalno infrastrukturo poleg čistejšega okolja prinašajo prebivalcem na Škofjeloškem tudi številne neposredne koristi. Na kanalizacijo bo na novo priključenih 8.532 prebivalcev, na čistilne naprave pa 9.476 populacijskih enot (PE) iz gospodinjstev, industrije in negospodarstva. Izvedba projektov prinaša izboljšanje celotnega stanja kanalizacijskih sistemov, boljši pa bo tudi učinek čiščenja odpadne vode za vse prebivalce, ki so že danes priključeni na čistilne naprave. 

V občini Škofja Loka bodo v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore zgradili in izboljšali 12,78 km kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, postavili novo čistilno napravo v Retečah za 2.400 PE ter posodobili in nadgradili centralno čistilno napravo Škofja Loka na 45.600 PE. Izbrani izvajalec del bo z gradnjo začel predvidoma v letošnjem aprilu, predviden zaključek projekta pa je oktober 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave v Retečah.

Projekt v občini Gorenja vas – Poljane obsega izgradnjo kanalizacije v skupni dolžini 6,94 km in izgradnjo pripadajočih objektov ter posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas s 1.000 na 3.100 PE. Za čistilno napravo so že izbrali izvajalca, ki bo z deli pričel predvidoma v maju 2012. Gradnja kanalizacije naj bi se začela letos jeseni, trenutno pa poteka priprava razpisa za izbiro izvajalca del. Zaključek gradnje v Občini Gorenja vas – Poljane je predviden v letu 2014.

V občini Železniki bodo posodobili in razširili čistilno napravo Železniki z 2.000 na 4.500 PE. Trenutno poteka projektiranje in priprava razpisa za izbiro izvajalca del, ki naj bi z deli začel jeseni 2012. Predviden zaključek projekta v Železnikih je v letu 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave.

V občini Žiri projekt obsega gradnjo primarnega kanalizacijskega sistema v naseljih Dobračeva (1,88 km) in Rakulk (1,79 km) ter posodobitev in razširitev čistilne naprave Žiri s 5.000 na 6.000 PE. Za obe investiciji je izvajalec del že izbran, gradnja kanalizacije se je v Rakulku začela že konec lanskega novembra, posodobitev čistilne naprave pa je predvidena v tem letu. Predviden zaključek projekta v Žireh je konec leta 2013, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave.

Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 

Dodatne informacije:

mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, tel: 04 511 23 00, faks: 04 511 23 18, e-naslov: obcina@skofja-loka.si, www.skofjaloka.si

Janez Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, tel: 04 518 31 00, faks: 04 518 31 01, e-naslov: info@obcina-gvp.si, www.obcina-gvp.si

Janez Ferlan, podžupan Občine Železniki v začasnem opravljanju funkcije župana, Češnjica 48, Železniki, tel: 04 500 00 00, faks: 04 500 00 20, e-naslov: janez.ferlan@obcina.zelezniki.si, www.zelezniki.si

mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri, tel: 04 50 50 700, faks: 04 51 05 444, e-naslov: obcina.ziri@obcina.ziri.si, www.ziri.si

 
www.porecje-sore.si

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011