Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka poteka uspešno (04.07.2013)


Škofja Loka, 4. julij -  Danes je na Centralni čistilni napravi na Suhi pri Škofji Loki pod vodstvom vodje gradbišča Draga Kalamara, predstavnika izvajalca gradbenih del SGP Pomgrad potekal organizirani ogled gradbišča. Dela potekajo uspešno, kljub izjemno zahtevni gradnji, ki bo zaključena predvidoma pozno spomladi prihodnje leto. Po izgradnji čistilne naprave bo sledilo poskusno obratovanje. Posodobljena čistilna naprava bo z omogočanjem tretje stopnje čiščenja poleg zadostitve strogim okoljskim predpisom in standardom, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda. 

Danes je na Suhi pri Škofji Loki pod vodstvom vodje gradbišča Draga Kalamara, predstavnika izvajalca gradbenih del SGP Pomgrad, d.d., potekal ogled izvajanja nadgradnje in posodobitve Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Gre za izjemno zahtevno gradnjo, saj največjo težavo predstavlja omejenost prostora okoli obstoječe čistilne naprave ob hkratnem zagotavljanju njenega delovanja s čim manjšimi odstopanji. Z zelo natančnim planiranjem že v fazi projektiranja te težave uspešno rešujejo. Posodobitev in nadgradnja obstoječe in tehnološko zastarele Centralne čistilne naprave se je začela po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, konec avgusta lani.

Delavci SGP Pomgrad trenutno v izkopu gradbene jame gradijo prezračevalni bazen (del naknadnega usedalnika), deževni bazen z vtočnimi grabljami, katere odvajajo grobe delce, ki prihajajo s kanalizacijo ter izvajajo sanacijo linije blata (primarni in sekundarni zalogovnik blata, gnilišče, strojnica zalogovnikov in gnilišč). Največje težave delavcem povzroča nepredvideno zalitje gradbene jame s podtalno vodo, ki jo je potrebno črpati in strojno rušenje žive skale. Poleg črpanja podtalne vode in rušenja skale že poteka tudi polaganje drenaže (podobjekt), nasutje in priprava talnih plošč, ki mu bo sledilo armiranje betonskih sten. Prostorsko stisko za deponijo izkopnih materialov, odlagalnih površin za armaturo in opaže ter transportnih poti uspešno rešujejo tudi v sodelovanju z občani.

Zaradi jesenskega deževja in dolge zime se je čas gradnje nekoliko podaljšal, tako da zamud še niso uspeli povsem nadoknaditi, vendar bodo to storili v poletnem času.
Gradbena dela bodo zato potekala vse poletje, poleg tega bo delo na biološkem bloku potekalo v dveh izmenah (od 6.00 do 14.00 ure in od 14.00 do 22.00 ure).

 

Po izgradnji objektov na Centralni čistilni napravi bodo izvajalci izvedli še zasip in zvišanje terena, saj gre za poplavno območje. Vsa večja gradbena dela bodo izvedena letos do pozne jeseni.

Zaključek gradnje je predviden pozno spomladi prihodnje leto, temu bo sledilo poskusno obratovanje.

Posodobljena čistilna naprava s 45.600 populacijskimi enotami (PE) bo vključevala zadrževalni bazen deževnih voda, mehansko čiščenje in prečiščenje, upravno zgradbo, biološke bloke, zalogovnike blata ter gnilišč s plinohramom. Omogočala bo tretjo stopnjo čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin), prevzemala greznične gošče in blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, dosegala boljše parametre od predpisanih, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda, ki bo tako zadostila strogim okoljskim predpisom in standardom.

Posodobljena in nadgrajena čistilna naprava bo omogočila priključevanje novih kanalizacijskih sistemov in s tem čiščenje komunalnih odpadnih vod iz naselij, ki do sedaj še niso imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011