Škofja Loka - Začetek gradnje kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka (30.01.2013)

Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič sta danes v Škofji Loki, na križišču Ljubljanske ceste in ceste v Frankovo naselje, položila temeljni kamen za začetek gradnje Zbirnega kanala Trata. Gre za enega izmed sedmih odsekov kanalizacijskega sistema Škofje Loke, ki ga bodo v letošnjem letu na novo zgradili, ponekod nadgradili in v celoti izboljšali. Danes začeti projekt bo prispeval k izboljšanju delovanja celotnega javnega kanalizacijskega sistema, dvignil kakovost življenjskih pogojev prebivalcev in pospešil nadaljnji razvoj občine.

V letošnjem letu je na območju Občine Škofja Loka predvidena gradnja in izboljšava na sedmih odsekih javnega kanalizacijskega sistema. Pridobljena gradbena dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Puštal, za gradnjo kanalizacije v naseljih Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter so že pravnomočna. Februarja se bo začela gradnja na kanalizacijskem sistemu Zbirni kanal Trata, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno kot prvo. Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič sta zato danes položila temeljni kamen za gradnjo Zbirnega kanala Trata. Ta dogodek predstavlja simbolni začetek gradnje in izboljšave javnega kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka. Sama gradnja je sicer razdeljena na sedem odsekov, ki predstavljajo teritorialno in fizično zaključene celote kanalizacijskega sistema v Občini Škofja Loka. Obstoječi sistem Zbirnega kanala Trata je v tem času namreč postal hidravlično poddimenzioniran. Tudi zaradi novih pozidav in predvidenih novih gradenj je že sedaj premer cevi kanalizacije premajhen in zato neustrezen. Novozgrajeni kanal bo hidravlično izboljšan. Z gradnjo 1,58 km kanalizacijske cevi in z izgradnjo razbremenilnika ter ostalih naprav javne kanalizacije bodo zadostili vsem novim okoljskim predpisom in zahtevam za tovrstne objekte.

Po pridobitvi gradbenih dovoljenj bo izvajalec pričel z gradnjo na Zbirnem mestnem kanalu, ki bo tudi pomenila izboljšavo in povečala hidravlično ustreznost objekta. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja poteka tudi še za gradnjo kanalizacijskega sistema z objekti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas – Reteče, kjer bo zgrajena tudi nova komunalna čistilna naprava.

Po položitvi temeljnega kamna za začetek gradnje javne kanalizacije so vsi predstavniki izvajalcev projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Škofja Loka«, Izvajalec, Inženir – nadzornik, Izvajalec obveščanja javnosti in Naročnik, v Sokolskem domu v Škofji Loki predstavili izkušnje sodelovanja v projektu iz preteklega leta in napovedali aktivnosti in dogodke za tekoče leto.

Predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič je razložil potek izvedbe gradbenih del na Centralni čistilni napravi Škofja Loka, medtem ko je tehnični direktor podjetja Projekt d.d. Nova Gorica Igor Vuga, ki v projektu sodeluje kot izvajalec nadzora, predstavil izzive, s katerimi so se srečevali pri nadzoru posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka.
V okviru projekta je v preteklem letu potekalo tudi obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«, v katerega so vključene vse občine na Škofjeloškem (Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri). Izvaja ga podjetje Dialog-si.net d.o.o., ki je bil na javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik. Direktor podjetja Dialog-si.net d.o.o. Branko Vodušek je predstavil izvedene komunikacijske aktivnosti v preteklem letu, ki so prispevale k informiranju, ozaveščanju in boljšemu razumevanju projekta, ne le med občani vseh občin na Škofjeloškem, temveč tudi med širšo javnostjo.
Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe je izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom v preteklem letu in podrobno predstavil načrtovane aktivnosti za letos. »Izboljšana kanalizacijska infrastruktura bo pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju občine,« je poudaril župan in dodal, da bo projekt dvignil kakovost življenjskih pogojev prebivalstva in prispeval k varovanju naravnega okolja, predvsem podtalnice.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod«.  

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011