Gorenja vas - Poljane - Podpis pogodbe za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema ter vodovodnih sistemov in podsistemov (06.12.2012)

 Na današnji novinarski konferenci sta župan Občine Gorenja vas – Poljane Janez Milan Čadež in direktor podjetja IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o., Robi Čerčnik podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema ter projektiranje in gradnjo novega vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. Skoraj 6 milijonov vredna naložba, ki bo omogočala kvalitetno odvajanje komunalnih odpadnih voda in oskrbo z zdravo pitno vodo, bo zaključena do konca leta 2014.

Župan Občine Gorenja vas – Poljane Janez Milan Čadež in direktor podjetja IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o., Robi Čerčnik sta podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo 6,94 km primarnega kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas s štirimi črpališči komunalnih odpadnih voda, projektiranje in gradnjo 3,03 km sekundarne kanalizacije Trebija – Gorenja vas in projektiranje in gradnjo 16,463 km novega vodovodnega sistema in podsistemov s pripadajočimi objekti (črpališča, vodohrani in klorinatorsko postajo), ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.

Projekt Občina Gorenja vas – Poljane, ki vključuje projektiranje, gradnjo in izboljšavo primarne kanalizacije v skupni dolžini 6,94 km je del skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore, v katerega so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.
Primarni kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas bo vključeval:
- gradnjo kanalizacije Trebija – Podgora (dolžine 2,57 km) s črpališči Trebija 1, Trebija 2 in Podgora 3,
- gradnjo kanalizacije Trebija (dolžine 0,57 km),
- gradnjo kanalizacije Hotavlje (dolžine 2,14 km) s črpališčem Hotavlje 1,
- gradnjo kanalizacije Hotavlje – Gorenja vas (dolžine 1,66 km).
Vrednost naložbe primarnih kanalov, vključno s strokovnim nadzorom, znaša 1.499.785,04 EUR z DDV, ki bo sofinancirana s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

Za priklop objektov na omenjenem področju bo zgrajenih še 3,03 km sekundarnega kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas, ki bo vključeval:
- gradnjo kanalizacijskega sistema Trebija – Podgora (dolžine 1,358 km),
- gradnjo kanalizacijskega sistema Hotavlje (dolžine 1,123 km),
- gradnjo kanalizacijskega sistema Hotavlje – Gorenja vas (dolžine 0,549 km).
Vrednost naložbe sekundarnih kanalov in hišnih priključkov znaša 500.596,69 EUR z DDV, ki jo bo financirala Občina Gorenja vas – Poljane iz lastnih proračunskih sredstev.
Z nadgradnjo javnega kanalizacijskega sistema Gorenja vas bo izboljšano njegovo delovanje, omogočeno kvalitetno odvajanje odpadnih voda in zagotovilo možnosti izvajanja novih priklopov objektov na obstoječi kanalizacijski sistem. Na novozgrajeni primarni in sekundarni kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas bo tako na novo priključenih 858 prebivalcev. Z investicijo ne bo izboljšana le gospodarska infrastruktura, ki pomembno vpliva na trajnostni razvoj občine, temveč tudi kakovost površinskih in podzemnih voda, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev.

V okviru celovitega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore, projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, je predvidena posodobitev, tehnična in hidravlična izboljšava vodovodnega sistema in podsistemov, ki oskrbujejo občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.
Projekt projektiranja in gradnje vodovodnega sistema in podsistemov v občini Gorenja vas – Poljane vključuje:
- izgradnjo vodovodnega sistema Trebija – Poljane – Škofja Loka: odsek Trebija (ZBJ) – Podgora
(Dolge njive), cevovod dolžine cca 1.866,0 m in razdelilni jašek
- izgradnjo vodovodnega podsistema Trebija – Podgora,cevovod dolžine cca 4.527,0 m, z objekti PP Trebija, VH Trebija kapacitete 100m3
- izgradnjo vodovodnega podsistema Trebija – Gorenja vas – Todraž, cevovod dolžine cca 7.404,0 m, z objekti PP Gorenja vas, VH Gorenja vas kapacitete 200m3, PP Todraž in VH Todraž kapacitete 100m3
- izgradnjo vodovodnega podsistema Poljane, cevovod dolžine cca 2.666,0 m, z obnovo zajetja Spodnja Hotovlja, klorinatorsko postajo in VH Kovnica kapacitete 100m3.

Vrednost zgornje naložbe vodovodne sisteme in podsisteme v Občini Gorenja vas-Poljane bo znašala 3.956.805,03 EUR z DDV.
Občini Škofja Loka in Gorenja vas sta vložili skupno vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Evropske unije iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007– 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
Z izgradnjo novega vodovodnega sistema in podsistemov se bodo posodobili in hidravlično izboljšali cevovodi s pripadajočimi objekti, oskrba in kakovost pitne vode.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije: Janez Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, T: 04 518 31 00, F: 04 518 31 01, E: info@obcina-gvp.si, W: www.obcina-gvp.si

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011