Občina Gorenja vas - Poljane podpisala pogodbo za posodobitev in razširitev čistilne naprave (25.04.2012)

Gorenja vas, 25. april – Župan Občine Gorenja vas – Poljane Janez Milan Čadež je danes podpisal pogodbo s predstavniki izbranih izvajalcev za posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas, direktorjem Instituta za ekološki inženiring Željkom Blažekom, direktorjem Regeneracije Akva, d.o.o., g. Petrom Tomšičem in predstavnikom Gorenjske gradbene družbe, d.d., g. Stanetom Remicem. Dober milijon evrov vredna naložba, ki jo poleg občine sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija, bo zaključena do konca leta 2014, omogočila pa bo nove priklope objektov na javno kanalizacijo, širitev javnega kanalizacijskega sistema ter boljšo ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Nadgradnja čistilne naprave predstavlja pomembno pridobitev za občino Gorenja vas – Poljane, saj bo prispevala k čistejšemu okolju in višji kakovosti življenja občanov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Predmet danes podpisane pogodbe je izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – Projekt Občina Gorenja vas – Poljane – Posodobitev in razširitev Čistilne naprave Gorenja vas, ki obsega posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas z zmogljivosti 1.000 na 3.100 populacijskih ekvivalentov (PE), izdelavo dokumentacije, pridobitev dovoljenj, izvedbo del in poskusno obratovanje. Vrednost pogodbe za izvedbo vseh del za posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas znaša 1.094.063,38 EUR z DDV.

V okviru projekta bo posodobljen obstoječi biološki blok zmogljivosti čiščenja 1.000 PE ter zgrajen nov biološki blok z dvema sekvenčnima bazenoma s predhodnimi selektorji odpadne vode s kapaciteto čiščenja 2.100 PE.
Posodobljena in povečana čistilna naprava bo omogočala:
izvajanje novih priklopov objektov in nadgradnjo javnega kanalizacijskega sistema Gorenja vas v naseljih Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce in Todraž ter širitev javnega kanalizacijskega sistema tudi na naselja Hotavlje, Podgora in Trebija,
prevzem in obdelave vsebin iz greznic objektov v občini,
prevzem in dehidracijo odvečnega biološkega blata iz ČN Gorenja vas in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini.

Izvedba del za posodobitev in povečanje čistilne naprave Gorenja vas je predvidena do konca leta 2014.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja vas – Poljane, ki poleg posodobitve in povečanja čistilne naprave Gorenja vas na zmogljivost 3.100 PE vključuje še gradnjo in izboljšavo primarne kanalizacije v skupni dolžini 6,94 km, je del skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Namen projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupna vrednost skupine projektov je ocenjena na 29,6 milijonov EUR, sofinancirata pa jo Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

Dodatne informacije: Janez Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, T: 04 518 31 00, F: 04 518 31 01, E: info@obcina-gvp.si, W: www.obcina-gvp.si 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011