Škofja Loka - Posodobitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave Škofja Loka (07.11.2012)


Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah, predstavnik podjetja GH Holding d.d. Teo Vida in predstavnik Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Matija Cerar so na današnji novinarski konferenci predstavili potek posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka ter pomen naložbe za prebivalce občine. Preko 6 milijonov evrov vredna naložba, ki bo delno sofinancirana s strani  Evropske unije, bo odpravila pomanjkljivosti obstoječe čistilne naprave in prispevala k ureditvi stanja odpadnih voda v porečju Sore. 

Na današnji novinarski konferenci so župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe, podžupan Občine Škofja Loka Robert Strah, predstavnik podjetja GH Holding d.d. Teo Vida in predstavnik Inštituta za ekološki inženiring d.o.o. Matija Cerar predstavili potek posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka. Gradnja tehnološko zastarele čistilne naprave, ki deluje že od leta 1974, se je po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja začela že konec avgusta. Kljub izjemno zahtevni gradnji, saj največjo težavo predstavlja omejenost prostora okoli obstoječe čistilne naprave in zagotovitev njenega delovanja s čim manjšimi odstopanji, si prizadevajo, da bo gradnja zaključena v čim krajšem času (predvidoma konec naslednjega leta) in s čim manj negativnimi vplivi na okolje. 

Posodobljena čistilna naprava s 45.600 PE bo vključevala zadrževalni bazen deževnih voda, mehansko čiščenje in prečiščenje, upravno zgradbo, biološke bloke, zalogovnike blata ter gnilišč s plinohramom. Omogočala bo tretjo stopnjo čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin), prevzemala greznične gošče in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, dosegala boljše parametre od predpisanih, povečala učinek čiščenja, kar pomeni, da bo v reko Soro odtekala bolj prečiščena in sveža voda, ter tako zadostila strogim okoljskim predpisom in standardom. »S tem pa bo dosežen tudi glavni namen projekta, in sicer pustiti čistejše okolje generacijam za nami,« je poudaril mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka. Posodobljena in nadgrajena čistilna naprava bo omogočila priključevanje novih kanalizacijskih sistemov in s tem čiščenje komunalnih odpadnih vod iz naselij, ki do sedaj še niso imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore, Projekt Občina Škofja Loka, ki poleg posodobitve in nadgradnje Centralne čistilne naprave Škofja Loka na zmogljivost 45.600 PE vključuje še gradnjo nove čistilne naprave Reteče z 2.400 PE in izgradnjo in izboljšavo 12,78 km kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti, je del skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja Sore. V projekt so se partnersko povezale vse štiri občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri. Namen projekta je urejanje celotne komunalne infrastrukture na območju vseh štirih občin do leta 2015. Skupna vrednost skupine projektov je ocenjena na 29,6 milijona EUR, sofinancirata pa jo Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija.

Dodatne informacije: mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,      T: 04 51 12 300, F: 04 51 12 318, E: obcina@skofjaloka.si, W: www.skofjaloka.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

 

© Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, 2011